Aylık arşivler: Ocak 2017

Ankara Boşanma Tazminat Avukatı

Ankara Boşanmada tazminat hakkı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından taraflara tanınmış haklardan birisidir. Söz konusu kanun boşanma sonrası tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olmasını talep eder. Buna göre boşanmada tazminat talep edecek olan kişilerin kanunun öngördüğü şartları yerine getirmeleri gerekir. Boşanmada tazminat için maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler, boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olacaklardır ki tazminat talepleri karşılanabilsin. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir.
Ankara Boşanmada Maddi Tazminat
Boşanma davası açıp evliliğini yasal olarak sonlandırmak isteyen kişilerin bu süreçte Maddi tazminat talebinde bulunma hakları vardır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanmada maddi tazminat talebinde bulunacak olan bireylerin boşanmayı getiren olaylarda karşı taraftan daha az kusura sahip olmaları şartını aramaktadır. Boşanmalarda maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler açısından evliliğin sona ermesinin kendisinde maddi bir zarara neden olması ve bu maddi zararın giderilmesi istenebilmektedir.
Evlilik ile birlikte mesleğini bırakan, evlilik içerisinde ev işleri ile ilgilenen bu nedenle maddi anlamda bir tasarruf yapma imkanı bulunmayan bireyler, boşanmada maddi tazminat talebinde bulunabilmektedirler. Boşanma ile birlikte yukarıda saydığımız durumlardan ötürü maddi bir kayıp yaşayan kişiler açılan boşanmada maddi tazminat talep edebilmektedirler.
Maddi tazminat taleplerinde hakimler karşı tarafın ödeme gücünü göz önünde bulundurarak karar verirler. Ödeme gücünü aşan bir tutar, boşanmada maddi tazminat talep edilmesi durumunda bu talep gerçekleşmeyecektir. Bunun yerine boşanmada maddi tazminat ile ilgili karar verirken hakimler, tazminat ödemekle yükümlü tuttuğu kişinin ödeyebileceği kadar tazminata hükmeder.
Diğer yandan boşanmada maddi tazminat talep edecek kişiler açısından istenilen tutar üzerinde bir tazminat alınamamaktadır. Hakimler karşı tarafında ödeme gücü ve maddi zararın tespiti ile birlikte tazminata hükmederken bireyin talep ettiği tazminat miktarı üzerinde bir tazminat vermemektedir. Örneğin boşanma davasında maddi tazminat talep eden kişinin tazminat talebinin 300.000 TL olduğunu varsayarsak hakim 350.000 TL tazminata hükmetmez.
Boşanmada maddi tazminat talep edecek kişilerin talep edeceği tazminat miktarını doğru belirlemesi ve yaşadığı zararı ispat etmesi gerekir. Bu noktada bireylerin hukuki desteğe ihtiyaçları vardır. Yaşanılan zarara ilişkin doğru bir tespit yapılabilmesi ancak uzman bir avukat tutulması ile mümkün olacaktır. Aksi halde bireylerin hak kaybı ile karşılaşmaları olasılığı oldukça fazladır.

Ankara Sağlık Tazminat Avukatı

Ankara Sağlık Tazminat davalarında konu olan hususlardan birisi de doktorun yanlış tedavi uygulaması, yanlış teşhis konulması, kusurlu tedavi süreci gibi durumlardan kaynaklanan zararlardır. Hiç kuşku yok ki hekimler, hastanın mevcut rahatsızlığının giderilmesi adına mesleğini icra etmektedir. Fakat kimi durumlarda hasta açısından zarar oluşturabilecek yanlış tedavi ya da yanlış tıbbi müdahale söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlar ise tazminat davalarının açılmasını mümkün kılar. Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açacak olan kişiler açısından maddi ve manevi tazminat talep edebilmek mümkündür.
Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat
Hekim tarafından uygulanan yanlış tedavi nedeniyle açılan davalar, malpraktis davaları olarak adlandırılır. Malpraktis davası açmak isteyen kişiler, hekimin sorumluluğundan doğan hatalar nedeniyle yaşadığı zararı tazmin edebilmektedir. Bilinmesi gerekir ki yanlış tedavi nedeniyle tazminat alınabilmesi için hekim hatasının kanıtlanması gerekir. Bu noktada bir çok tıbbi prosedür uygulandığı için tazminat talebinde bulunacak olan bireyin, hekim hatasını kanıtlayabilmesi ancak hekim sorumluluğu ve malpraktis davalarında uzman bir avukat ile dava açması önerilir.
Uygulanan tedavinin yanlış olup olmadığı, hekimin özen sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği, hastanın tedavi hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediği, hastane ya da kurumun sorumluluklarını yerine getirip getirmediği, yardımcı sağlık personellerinin sorumlulukları, tedavi uygulama yöntemleri… gibi bir çok teknik ayrıntı bu süreçte incelenmekte olup yanlış tedavi nedeniyle tazminat talep edecek kişilerin sağlık hukuku anlamında bilgiye ve deneyime ihtiyaçları olmaktadır.
Burada yanlış tedavi nedeniyle tazminat davasının nasıl açılacağı, yapılan tedavi ya da ameliyata dair süreç içerisinde yer alan her kademediki kişi ya da kurumların sorumluluklarının ve hatta hastanın sorumluluklarının ne olduğu, yanlış tedavi nedeniyle tazminat haklarının nasıl savunulacağı, yanlış tedavi sonrası yaşanılan zararın nasıl giderileceği konularnda uzman bir sağlık hukuku avukatı tarafından destek alınmasının önemlidir.

Ankara Kıdem ve İhbar Tazminat Avukatı

İşe iade davası açarak haksız nedenle iş akdinin feshedilmesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanan işçinin, işveren tarafından eski işine yeniden başlatılmaması durumunda, kazanacağı tazminat türü “ İşe başlatmama tazminatı” olarak adlandırılır. İşe iade davalarında davayı kazandıktan sonra işçinin 10 gün içerisinde işverene kendisini işe başlatması yönünde yapacağı çağrı ile işverenin 1 ay içerisinde işe başlatması gerekir. Bu bir aylık sürede işverenin, işçiyi işe başlatmaması sonucunda, işçiye en az 4 ay en fazla da 8 aylık bir maaş tutarında “işe başlatmama tazminatı” ödemesi gerekir. İşe iade davasını kazanan işçi, işe başlatılmayı avukatı aracılığı ile ya ad kendisi bireysel olarak işverene bildirebilir.
Ankara İşe Başlatmama Tazminatı
İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır?
İş Kanunu 18. madde ve devamındaki maddeler uyarınca işe iade davası açan ve iş mahkemesinin işe iade kararı vermesi ile birlikte, 10 gün içerisinde işverene kendisini işe alması yönünde çağrı yapan kişi, iş verenin 1 ay içerisinde yeniden işe alma iradesi göstermemesi ile birlikte “işe başlatmama tazminatı” almaya hak kazanır. İşe başlatmama tazminatı almaya hak kazanan kişiler açısından alınacak olan tazminat miktarı işçinin kıdemine bağlı olarak farlılık gösterir. Buna göre işçinin kıdemi ile bağlantılı olarak işçi en az 4 aylık en fazla da 8 aylık ücret tutarında bir işe başlatmama tazminatı alabilmektedir. Kıdemi 6 ay ile 5 yıl arasında olan çalışanların işe iade davası sonrası işverenin işe başlatmaması durumunda alacağı tazminat miktarı 4 aylık ücret, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdeme sahip çalışanların işe başlatmama tazminatı 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdeme sahip olan işçinin işe başlatmama tazminatı ise 6 8 arasındadır.
Açılacak olan işe iade davalarında hakim ara kararda, işe başlatmama tazminatının ne kadar olacağına, boşta geçen sürelere dair ödemenin ne kadar olacağına hükmetmektedir. Bu ara karar içerisinde işçinin işe başlatılmaması durumunda ne kadar tazminat alacağı belirtilir. Ara kararın tebliğ edilmesinden sonra 10 gün içerisinde işe başlatılması yönünde işverene arzusunu belirten işçinin 1 ay içerisinde işe başlatılmaması durumunda bu tazminatı almaya hakkı vardır.
İşe başlatmama tazminatı almaya hak kazanan işçi bu tazminatı almak için tekrar dava açarak işe başlatmama tazminatına ilişkin alacaklarını dava yolu ile tahsil edebilmektedir. İşe başlatmama tazminatlarında uygulanacak faiz, yasal faiz olacaktır. İşe başlatmama tazminatında zamanaşımı süresi de 10 yıldır.

Ankara İş Kazası Tazminat Avukatı

İşverenin gözetim yükümlülüğü altında olan işçinin bedensel ya da ruhsal olarak zarara uğraması iş kazası olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde iş kazası düzenlenmiştir, Söz konusu kanuna göre iş kazası; çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından verilen işin yürütülmesi esnasında, işverene bağlı olarak çalışan işçinin, görevli olarak işyeri dışına gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadığı zamanlarda, emziren kadın çalışanın, süt izni saati içerisinde, çalışanın işverence sağlanan taşıt ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında hemen ya da sonradan zarara uğratan olaylar olarak tanımlanmıştır. İş kazası tazminatı ise, iş kazası sonucu bedenen ya da ruhen zarara uğrayan kişiye ödenen tazminat türü olmaktadır. Bu makalemizde iş kazası tazminatı, ölümlü iş kazası tazminatı, yaralanmalı ankara iş kazası tazminatı konularında bilgiler vereceğiz.
İş kazası tazminatı almak için bu kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması yeterli bir sebeptir. Bu noktada işverenen gerekli güvenlik önlemlerini almamış olması gerekmez. İşyerinde 3. kişilerin eylemlerinden ya da doğa olaylarından kaynaklanan kazalar da iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin iş yerinde yıldırım çarpması sonucu hayatını yitiren işçi için iş kazası tazminatı alınabilir. Burada iş kazalarında, meydana gelen kaza, görülen iş ve uğranılan zararla uygun nedensellik bağı içerisinde olmalıdır.
İş Kanunu, iş kazası tanımı yapmamaktadır. Bunun yerine işverenin, çalışan açısından gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu nedenle beden bütünlüğünün ihlali işverenin yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilir.
Ankara İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?
İş kazası sonucu çalışanın uğradığı bedensel ve ruhsal zararın bir nebze de olsa karşılanması adına iş kazası tazminatı alınabilir. Burada iş kazası tazminatı talep edecek kişiler açısından maddi tazminat veya manevi tazminat talep edebilmek mümkündür. İş kazası sonucu somut zararlar gören kişi maddi tazminat talep edebilir. Diğer yandan iş kazası sonucunda manevi tazminat talep etmek de mümkündür. İş kazası tazminatı nasıl alınır diye merak edenler açısından kimlerin iş kazası tazminatı alabileceği ve iş kazası tazminatı alma noktasında hangi tazminat türlerini talep edebileceklerini ayrıntılı olarak açıklayalım.
Ankara İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat
İş kazası nedeniyle maddi tazminat talep edecek kiiler açısından iş kazasının somut zararlar ortaya çıkarmış olması gerekir.İş kazası sonrası maddi tazminat talep edilebilmesinin dayanağı, tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünden yoksun kalma, çalışma gücünün azalması.. gibi maddi kayba neden olan unsurların tazmini talep edilebilir.
Çalışanın uğradığı fiziksel zararların tazmini açısından sosyal sigorta tarafından bu zararın karşılanmayan kısmı için işveren yükümlülüğü ortaya çıkar ve işveren tarafından bu tazminat ödenir. Sosyal sigortalar kurumu tarafından zarar tazmin edilemiyorsa bu noktada tazminat ödemenin tamamı, işveren tarafından karşılanır.
Ankara İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat
İş kazası sonucunda tazminat talep edecek bireyler, manevi tazminat da talep edebilmektedirler. Burada cismani zarara uğrayan çalışan ve ölümü durumunda çalışanın yakınları, manevi tazminat koşullarının oluşması durumunda bu tazminati talep edebilirler. İş kazası sonucu oluşan bu zarar beden ve ruh bütünlüğünün ihlal edilmesinden ya da çalışanın ölümü halinde iş kazasına uğrayan yakınlarının duyduğu üzüntü ve kederden kaynaklanmaktadır. İş kazası nedeniyle manevi tazminat, bu acı ve kederin giderilmesi adına ödenen iş kazası tazminatı türlerinden birisidir. Burada amaç işçinin ya da ailesinin yaşadığı acı kader, korku öfke, panik, küçük düşme, aşağılanma… gibi duygusal sarsıntıların bir nebze olsun giderilmesidir. Sadece ölüm halinde iş kazası tazminatı için manevi tazminat ödenmez. Bunun yanı sıra, ağır bedensel zararlar sonucunda bu zararı gören kişilerin yakınları yine manevi anlamda duygusal sarsıntı geçirebilir ve bu durumun tazmin edilmesi amacıyla iş kazası sonucu manevi tazminat talep edebilirler.

Ankara Trafik Kazası Avukatı

Ankara Trafik kazası mağduru kişilerin yaşadıkları maddi manevi zararların giderilmesi noktasında trafik kazası tazminatı almaları mümkündür. Burada trafik kazası tazminatı almak isteyen kişiler açısından yaşanılan kazanın boyutu ve niteliğine göre farklı tazminat talepleri ortaya çıkacaktır. Trafik kazası tazminatı ile ilgili olarak, ölümlü trafik kazası tazminatı, yaralamalı trafik kazası tazminatı, maddi hasarlı trafik kazası tazminatı gibi farklı tazminat talepleri doğabilir.
Ankara Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı
Ölümlü trafik kazalarında, trafik kazası tazminatı olarak talep edilebilecek farklı tazminat türleri bulunur. Bunlar ölen kişinin yakınlarının maddi anlamda destekten yoksun kalmaları sonucu destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin defin ve cenaze masraflarının karşılanması adına maddi tazminat ya da ölen kişinin ölmeden evvel hastane ve tedavi masraflarının karşılanması için maddi tazminat gibi tazminat türleri olabileceği gibi, manevi anlamda yaşanılan keder ve ısdırabın karşılanması adına talep edilebilecek trafik kazası manevi tazminatı da olabilir.
Ankara Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Yaşadığı trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiş olan bireyin, yaşadığı dönemde destek olduğu ve ölümü ile birlikte bu destekten yoksun kalacak kişilerin maddi anlamda yaşayacakları zararın giderilmesi adına talep edilebilecek olan tazminat türü, destekten yoksun kalma tazminatı olarak adledilir.
Destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek kişiler, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bireyin eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşleri olabilir. Bunun yanı sıra destekten yoksun kalma tazminatı 3. kişiler tarafından da talep edilebilir. Burada destekten yoksun kalma tazminatı talep edecek 3. kişilerin, trafik kazası sonucu vefat eden kişinin kendisine sağlığında destek olduğunu kanıtlaması gerekir.